Make your own free website on Tripod.com

Bakit mo ako tinawag na .....?

 

Tinatawag mo akong GURO... nguni't hindi mo pinakikingan ang aking mga aral.

Tinatawag mo akong LIWANAG... nguni't dilim din ang gusto mong puntahan.

Tinatawag mo akong LANDAS... nguni't hindi mo sinusundan ang aking mga dinaraanan.

Tinatawag mo akong BUHAY... nguni't ikaw ay patay sa grasya.

Tinatawag mo akong KATOTOHANAN... nguni't ang balangkas ng buhay mo'y panglilinlang.

Tinatawag mo akong PATNUBAY... nguni't ayaw kang paakay.

Tinatawag mo akong KAIBIGAN ... nguni't ang puso mo'y inilalayo mo sa akin.

Tinatawag mo akong MABUTI ... nguni't ikaw ay nagbababad sa kasamaan.

Tinatawag mo akong WALANG HANGGAN... nguni't inaaksaya mo ang panahon sa walang kasaysayan, na siyang kasawian mong walang hanggan.

Tinatawag mo akong MARANGAL... nguni't ang aral ko'y dinudungisan mong walang pakundangan.

Tinatawag mo akong MALAKAS... nguni't hindi mo ginagalang ang aking kapangyarihan.

Tinatawag mo akong TAPAT NA HUKOM ... totoo, at katuwiran ang sinabi mo nguni't hanggang may panahon ay magbago ka na ng buhay, sapagka't, kung hindi, ay sa ba mo.......!

Kapag dumating na ang paghatol ko sa iyo, huwag mo AKONG SISIHIN..... IKAW ANG MAY SALA.....

JesuKristo