Make your own free website on Tripod.com

The Website of Friends of San Roque

The 7 Patron Saints of FOSR
Home
CONSTITUTION AND BY-LAWS
OnLinE MemBersHip FoRm...
Complete Information About FOSR
The 7 Patron Saints of FOSR
Sign in GUEST BOOK
San Roque Biography
Prayer to San Roque
Saint Philomena
Music Gallery
About Friends of San Roque
Gift for You
Related Links

San Roque , St. Philomena, St. Pancracio, St. Joseph , St. Anthony de Padua, St. Jude Thaddeus, St. Rita de Casia,

-MONDAY PRAYERS-

 

 

 

Panalangin Sa Diyos Espiritu Santo

Halina Espiritu Santo, puspusin mo ng pagpapala ang puso ng mga tapat sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Pababain mo ang iyong Espiritu at sila’y mabubuhay, at magbabagong anyo ang mundo.

Manalangin Tayo:

Diyos Espiritu Santo, ikatatlong persona ng Diyos, Diyos ng Pag-ibig, lakas at patnubay naming sa pagtupad ng aming tungkulin tungo sa kaligtasang walang hanggan; pinupuri, sinasamba ka naming at pinasasalamatan ka naming tulad ng ginawa mo sa Mahal na Birhen at sa mga alagad mo noong araw ng Pentekostes, magiliw mong ipagkaloob ang Iyong liwanag at pag-ibig. Inihahandog namin ang aming sarili sa Iyo at marapatin Mong kami’y maging palagiang templo ng Iyong kaluwalhatian. Amen.

 

 

 

 

 

 

Prayer to St. Pancratius

I believe, Heavenly Father, all that faith teaches, and in that faith I wish to live and die; through the intercession of St. Pancratius grant us good health to fulfill our duties. O good Jesus, grant me the virtue of hope in your promises in the same measure that St. Pancratius always trusted in your providence, so that I may, through his intercession, obtain work and success in all my undertakings. O Holy Spirit, Grant me the virtue of Charity that I may love God above all things and my neighbor for the love of God as St. Pancratius did. Through his intercession I hope to obtain this grace and that of being free from adversities and from ill-intentioned persons. O Glorious St. Pancratius, I beg thee to obtain for me all the graces I need, but especially health and work, so that I may appear God before thee to thank God for the favors I received through your powerful intercession. Amen

 

-TUESDAY PRAYERS-

 

Panalangin kay Jesus bilang Sto.Niņo de Adorasyon

 

O Batang Jesus naming mahal, sa Iyo naming nakita ang magandang halimbawa ng pagsamba sa Diyos naming Ama noong ika’y nandito pa sa mundong aming ginagalawan. Nawa sa pagtulad namin sa iyo bilang isan masunuring Anak ay makamit namin ang kaluwalhatiang walang hanggan kasama ng Espiritu Santo. Amen…

 

 

St. Joseph

 

Remember, O most merciful foster father of the Lord Jesus, that no one who was ever had recourse to you was left unaided. Countless are the graces and favors which you have obtained in answer to the prayers addressed to you, all who have had recourse to your protection were aided in their afflictions. O Holy Saint Joseph, do not leave me to be the only one to be deprived of your help. Show me that you are kindly and generous even to me, so that my prayers of thanksgiving for your mercy redound for the greater glory of God.

 

St. Anthony de Padua

 

A Student Prayer

O Glorious St. Anthony, divinely endowed with the learning of Saints, I desire to place my studies under your protection. Guided by your example, I wish to draw all my knowledge from the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. With your assistance, I will study, to do my duty- in a spirit of penance – and with a pure intention. May the Father of light grant me, through your intercession, a bright intellect, a sound judgment and a retentive memory. Help me to study patiently, orderly, and constantly develop in me the gifts of God and always to make good use of them according to his divine will. O dear St. Anthony, grant me to succeed in all my studies and examinations, if it be the greater glory of God and the benefit of my soul. Amen

 

The prayer of the Filipinos to St. Anthony de Padua

 

Pray for us, blessed Anthony.

That we may be worthy of the promises of Christ.

Prayer:

St. Anthony de Padua, patron of so many homes and barrios and municipalities of these Philippine Islands, obtain for us to share in those virtues that marked thy life. By thy powerful intercession, may we be pure, lovers of purity, zealous imitators of Christ Crucified. Intercede with the Trinity for the favor which we ask in prayer (pause) if it be the greater honor and glory of God and the good of our own souls.

 

 

-WEDNESDAY PRAYERS-

 

Prayer to Our Lady of Perpetual Help

Dear Mother of Perpetual Help from the cross Jesus gave you to us for our Mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us your children as we now ask you to help us in all our needs especially this one (pause). While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the Fatherly love of God you accepted the mysterious design of His will. We too, have our crosses and trails. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother shares with us your abundant grace and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us; that he answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footstep of Your Divine Son. Help is to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our problems let us not forget the needs of others. You always loved others so much help us to do the same. While praying for our own intentions we earnestly ask You, our Mother to help comfort the sick and the dying. Give hope to the poor and the unemployed. Heal the broken hearted lighten the burden of the oppressed teach justice to their oppressors and bring back to God all who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you we place our trust under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen

 

-THURSDAY PRAYERS-

 

Prayer to St. Jude Thaddeus

Most holy apostle, St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the Church honors and invokes thee universally as patron of hopeless cases and things despaired of. Pray for me who am so miserable; make use I implore thee, of that particular privilege accorded to thee to bring speedy and visible help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations and sufferings, particularly (pause) and that I may bless God with thee and all the elect forever. I promise thee O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor and I will never cease to honor thee as my special and powerful patron and to do all in my power to encourage devotion to thee. Amen.

St. Jude Thaddeus, pray for us!

And for all who invokes thy aid……

 

 

Panalangin Kay Sta. Rita de Casia

 

Maningning na tala ng Santa Iglesya, perlas na nakapalamuti sa korona ng kalangit-langitang orden ng Augustino, maluwalhating Santa Rita, ang pagsilang mo’y nagbalita ng kabantugan sa hinaharap at ang pagsipot mo sa daigdig na ito ay ibinalita ng anghel sa iyong mga magulang, ang una mong ngiti sa iyong kamusmusan ay nagging tampok ng paghanga noong nabubuhay sa pananabik ng mga kataka-takang bagay na darating. Maawa ka sa mga namimintakasi sa iyo at sa pamamagitan mo nawa, bilang ganti sa aming taitim na pagmamahal sa iyo, ay matamo namin ang biyayang ito (pause) at tumugon nang buong katapatan sa mga kautusang-langit upang sa ganito ay maging dapat kaming magtamo ng kaluwalhatiang walang hanggan. Siya nawa.

 

 

 

-FRIDAY PRAYERS-

 

Panalangin kay Jesus Nazareno ng Quiapo

O kaibig-ibig na Jesus, korderong lubhang maamo ng Diyos, ako, imbing makasalanan, ay nagpupugay at sumasamba sa kagalang-galang na sugat sa balikat na likha ng pinasan mong napakabigat na Krus na umukit sa laman at nagpalitaw sa iyong mga buto na nagdulot sa iyo ng sakit na higit sa alinmang sugat sa kagalang-galang mong katawan. Sinasamba kita, O nagdaralitang Jesus ako’y nagpupri sa iyo at gumagalang at umiibig, at pinasasalamatan kit ang dahil sa kagalang-galang at kasakit-sakitang sugat, ay isinasamo ko sa iyo na alang-alang sa napakalabis na hapdi’t sa walang kapantay na bigat nang iyong Krus ay kaawaan mo akong makasalanan, patawarin mo ang lahat ng mabibigat at magagaang na sala at ihatid mo ako sa langit sa pamamagitan ng landas ng iyong Krus. Siya Nawa

 

-SATURDAY PRAYERS-

 

Panalangin kay Maria dela Nieva:
O Mahal na Virgen ng Nieva kami ngayon ay nagdedebosyon sa iyong kalinislinisang puso. O, Ikaw na nagpakita kay Juan sa bundok ng Esquiline sa Roma upang humiling ng isang dakilang pabor na magpatayo ng isang Simbahan na talaga sa Iyong mahal na Anak na si Jesus. Nagpakitan ka rin sa Obispo ng Roma upang sabihin rin sa kanya ang Inyopong kahilingan. Isang araw sa buwan ng Agosto, napakainit ng panahon, pinakita mo ang iyong kadakilaan at presencia sa pamamagitan ng pagulan ng nieve. Namanga po ang lahat ng ito’y nakita at nagpasiyang magtulong-tulong itayo ang iyong munting Bahay. Nawa sa aming pagdedebosyon sa iyo O Ina ng Nieva, sana mapailago namin ang Simbahan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita at pagiging magandang ehemplo sa iba.
Bendisyunan Mo po Kami O mabutihing Ina, Amen

 

-----------------------------------------------------------

Tula alay sa Mahal na Virgen Ng Nieva:
ni: Rhoneil de Leon

------------------------------------------------------------
Inang Maria,
Aming mahal na Ina,
Nandiyan kahit kalian,
Handa tumulong sa atin.

Ikaw ay nagpakita,
Sa munting bayan ng Roma,
At nagpamalas ng Milagro,
Umulan ng maraming yelo.

Ikaw doon ay pinuri,
At nagtayo ng isang bahay,
Na sa ioy’y inialay,
Dahil sa iyong gracia.

Maria aming Virgen…
Virgen dela Nieva…
Patrona ng aming Diocese…
At Patrona ng aming Puso…

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nobenang Panalangin kay Maria dela Nieva:
------------------------------------------------------------------------------------------------
O Maria aming Reyna, O Birheng nakadamit ng Asaul, turuan mo po an gaming mga puso na mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal naming ng aming kapwa.
O Nuestra Seņora dela Nieva, Ibuhos mo po sa amin ang gracia na maging tapat sa Diyos.
Nawa’y palagi mo kami tulungan makarating sa Langit. O Maria aming reyna, ipamahagi mo sa amin ang iyong pagiging maka-Diyos, nawa’y matutunan namin magpasalamat sa Diyos dahil sa mga dakilang bagay na kanyang ginawa para sa amin. O Mahal na Virgen na nagpakita kay Juan sa Bundok ng Esquiline ipakita mo ngayon sa amin ang iyong presencia sa pamamagitan ng pagsagot sa aming kahilingan sa nobanang ito (bagitin ang kahilingan). Nawa’y ipagkaloob mo ito O Ina naming mahal. Amen

----------------------------------------------------------------------------------

Panalangin Para sa Diyos sa merito ni San Roque

----------------------------------------------------------------------------------

I

O Diyos na maluwalhati at bukal na walang hanggang awa, ikaw na nagkaloob sa amin ng isang San Roque, na hindi lamang isang pintakasi’t mapag-ampon sa aming kaluluwa’t katawan, kundi rin naman isang salaming mapagpaparisan ng mabuting asal; sa pagtupad ng inyong kalooban at pagtuturo ng landas patungo sa iyong kaharian, ipagkaloob Mo alang-alang sa kanya, na mapailalim kami sa kanyang mahal na pagkupkop. Sa gayon kami sa Iyong awa’t mga biyaya. Gayon din, isinasamo namin sa Iyo na kami’y pagkalooban ng grasya ng tagumpay laban sa kasamaan upang malubos ang aming pagtulad sa kabanalang kanyang kinamtan. Hinihiling din namin ang tulong at saklolong ninanasa namin sa debosyong ito, bukod pa sa isang magandang kamatayan, alang-alang sa mahal Mong Anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Siya Nawa.

 

II

Panginoon kong Diyos, sinasamba ka namin at pinupuri sapagkat nagdulot ka kay San Roque ng isang bagay na anghel. Pinadalhan rin siya ng kaputol na tabla, na doon’y pinagtibay mo ang pangako sa kanya. Magsalita ka at kami’y tatalima sa Iyong hangarin. Ipagkaloob mong maligtas kami sa salot na nakakamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga merito ni San Roque at alang-alang kay Jesukristong Panginoon namin. Amen.

 

-SUNDAY PRAYERS-

 

God the Father Chaplet (Short Form)

 

In Praise…………

In Thanksgiving……………

In Offering…………

In Repentance……………

In my Inheritance ……

In Saying my Yes….

In Fidelity…..

In Consecration….. I love You Father & I Give my self to You.

Closing Prayer - Dearest God Our Father, I love You! I adore You! I worship You! Amen.

 

 

 

Panalangin kay Sta. Filomena

O Dakilang Sta. Filomena, birhen at martir, dalangin naming makamtan ang busilak na puso, kaluluwa at katawan, malinis na kaisipan at damdamin. Tulad mo, amin din sanang matanggap ng may matatag na kalooban ang lahat ng pagsubok at pagdurusang darating sa aming buhay. Tulad din ng pagliligtas mo mula sa mga paghihirap sa iyo aking hiling na maipagkaloob ang aking panalangin. Busilak na birhen at martir, aliwin mo ako sa aking lungkot, tulungan sa oras ng panganib at saklolohan sa sandali ng aking kamatayan. Patatagin mo ang Inang Simbahan, pangalagaan ang Santo Papa, mga kaparian madre, at mge relihiyoso; nawa’y magbalik-loob ang mga makasalanan, ipanalangin ang mga mahal ko sa buhay. Dakilang Santa, ipamagitan mo na aking ding tamasahin ang walang hanggang ligaya sa piling ng Ama. Amen

 

 

Bible Verses

 

Holiness of a Person;

(Be holy for I am Holy)

 

Romans 10:15

Romans 12:01

Matthew 13:43

Daniel 12:03

Proverbs 08:17

Ephesians 01:13

St. Luke 01:37

 

Sinfullness and forgiveness;

(I have not come for the righteous but for sinners)

 

St. Mark 02:17

Malachi 03:07

Psalms 30:02

Isaiah 44:22

 

Friends Of san Roque Favorite Gospel,

(ModeL of The Life of San Roque)

 

St. Luke 14:25-33 ; Demands of Discipleship…

 

Friends of San Roque Motto:

 

“Better the storm with God than smooth waters without him”

 

 

Pray this .....

LOs Que Fueron Heridos de Peste E' Implorarem Al Favor de Roque Alcanzaran Su Salud